skip to Main Content

Nyheter

Kallelse till extra bolagsstämma i Preservia Hyresfastigheter AB (publ)

Aktieägarna i Preservia Hyresfastigheter AB (publ), org.nr 559001-3875, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma den 6 februari 2019 klockan 14:00 i KLA Karlerö Liljeblad Advokatbyrås lokaler på Engelbrektsgatan 5 i Stockholm.

Deltagande

Aktieägare som vill delta i stämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 30 januari 2019.

Aktieägare som vill närvara ombeds anmäla sig till David Madeling på david@preservia.se senast den 4 februari 2019.

Vid anmälan ska namn, telefon- och person- eller organisationsnummer samt registrerat aktieinnehav anges. Anmälan och uppgift om eventuellt ombud och biträde registreras hos Bolaget för att skapa underlag för röstlängden. Eventuella fullmakter ska vara skriftliga och lämnas senast på stämman.

Fullmaktsformulär finns tillgängligt på hemsidan www.preservia.se  

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt låta registrera aktierna i eget namn för att kunna delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 30 januari 2019.

Dagordning

0. Stämmans öppnande

1. Val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Val av en eller två justeringsmän

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

5. Godkännande av dagordning

6. Beslut i anledning av upprättad kontrollbalansräkning (KBR 1)

7. Stämmans avslutande

Beslutsförslag:

Punkt 6

Bolagets styrelse har upprättat en kontrollbalansräkning som utvisar att Bolagets egna kapital understiger Bolagets registrerade aktiekapital med mer än 50 %. Kontrollbalansräkningen har granskats av Bolagets revisor. Mot bakgrund av det finansieringsförslag som tagits fram och som kommer att medföra att det egna kapitalet åter igen blir intakt, föreslår styrelsen att den extra bolagsstämman beslutar om fortsatt drift.

Handlingar m.m.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkt 6 samt övriga erforderliga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer senast fr.o.m. den 23 januari 2019 att hållas tillgängliga hos Bolaget på adress Vasagatan 7, 111 20 Stockholm. Kopia av ovanstående handlingar kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. 

Antalet utestående aktier och röster i Bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 5 447 118 st. aktier varav 5 000 000 st. är stamaktier (motsvarande 5 000 000 röster) och 447 118 st. är preferensaktier (motsvarande 44 711,8 röster). 

Styrelsen ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Stockholm januari, 2019

Preservia Hyresfastigheter AB (publ)

Styrelsen

20 september, 2019
Preservia Hyresfastigheter
Regulatorisk
29 augusti, 2019
Preservia Hyresfastigheter
Regulatorisk
6 augusti, 2019
Preservia Hyresfastigheter
Regulatorisk
19 juli, 2019
Preservia Hyresfastigheter
Regulatorisk
12 juli, 2019
Preservia Hyresfastigheter
Regulatorisk
8 juli, 2019
Preservia Hyresfastigheter
Regulatorisk
28 juni, 2019
Preservia Hyresfastigheter
Regulatorisk
26 juni, 2019
Preservia Hyresfastigheter
Regulatorisk
1
2
...
9
>>
Back To Top