skip to Main Content

Nyheter

Kallelse till extra bolagsstämma i Preservia Hyresfastigheter AB (publ)

Aktieägarna i Preservia Hyresfastigheter AB (publ), org.nr 559001-3875, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma den 30 januari 2020 klockan 09.30 i Hellström Advokatbyrås lokaler på Kungsgatan 33 i Stockholm.

Deltagande

Aktieägare som vill delta i stämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 24 januari 2020.

Aktieägare som vill närvara ombeds anmäla sig till David Madeling på david@preservia.se senast den 28 januari 2020.

Vid anmälan ska namn, telefon- och person- eller organisationsnummer samt registrerat aktieinnehav anges. Anmälan och uppgift om eventuellt ombud och biträde registreras hos Bolaget för att skapa underlag för röstlängden. Eventuella fullmakter ska vara skriftliga och lämnas senast på stämman.

Fullmaktsformulär finns tillgängligt på hemsidan www.preservia.se

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt låta registrera aktierna i eget namn för att kunna delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 24 januari 2020.

Dagordning

0. Stämmans öppnande

1. Val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Val av en eller två justeringsmän

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

5. Godkännande av dagordning

6. Val av ersättande styrelseledamot tillika styrelseordförande

7. Stämmans avslutande

Beslutsförslag:

Punkt 6

Till ny styrelseledamot och styrelseordförande att ersätta David Dahlgren föreslås Thomas Lindström.

Thomas har lång erfarenhet av den nordiska fastighetsbranschen där han verkat sedan tidigt 90-tal. Fokus har framförallt legat på transaktioner, finansiering och fastighetsutveckling.

Thomas har jobbat i ledande befattningar i välrenommerade bolag såsom: The Carlyle Group, GE Real Estate, CBRE, Pareto Securities och Alfred Berg. Därtill kan läggas ett antal styrelseuppdrag i mindre fastighetsbolag, till exempel i norska Oslo Areal AS.

Thomas är civilingenjör från KTH i Stockholm.

Antalet utestående Aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 20 130 259 st aktier varav 5 000 000 st är stamaktier serie A (motsvarande 5 000 000 röster), 14 683 141 st är stamaktier serie B (motsvarande 1 468 314,1 röster) och 447 118 st är preferensaktier (motsvarande 44 711,8 röster).

Styrelsen ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Stockholm januari, 2020

Preservia Hyresfastigheter AB (publ)

Styrelsen

31 augusti, 2020
Preservia Holding
Regulatorisk
31 augusti, 2020
Preservia Hyresfastigheter
Regulatorisk
3 juli, 2020
Preservia Hyresfastigheter
30 juni, 2020
Preservia Holding
Regulatorisk
17 juni, 2020
Preservia Hyresfastigheter
Regulatorisk
25 februari, 2020
Preservia Hyresfastigheter
Regulatorisk
30 januari, 2020
Preservia Hyresfastigheter
Regulatorisk
30 januari, 2020
Preservia Hyresfastigheter
Regulatorisk
1
2
...
11
>>
Back To Top